Organizers

Program Committee

assoc. prof. Maurice Grinberg

prof. Steven von Tetzchner

Yonit Hagoel-Karnieli

Dorothy Fraser

Aldona Mysakowska Adamczyk

Organising committee

assoc. prof. Maurice Grinberg

Evgeniya Hristova, PhD

Desislava Chakarova